สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

11 กรกฎาคม 2562 นายเชิดชัย พรหมแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ” รุ่นที่ 5 ณ โรงแรมเมาท์เท่นบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

นายเชิดชัย พรหมแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ” รุ่นที่ 5 ณ โรงแรมเมาท์เท่นบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2565 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานกรรมการ ผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัด เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดผู้รับผิดชอบโครงการ 1 สหกรณ์ 1 อำเภอ ในเขตจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก 24 จังหวัด 184 สหกรณ์ มีจำนวนสมาชิกรวม 288,000 คน ซึ่งทั้ง 184 สหกรณ์ เป็นสหกรณ์เป้าหมายที่กรมฯจะพัฒนาให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการขับเคลื่อนแผนงาน โครงการในการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ หารือเรื่องปัญหาหนี้สิน แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

อ่าน 200 เวลา