logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

11 มีนาคม 2563 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ เปิดตัว แอปพลิเคชัน "Coop Care" ระบบบริการข้อมูลสหกรณ์ นำทางด้วย GPS โดยมีนายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายอาทิตย์ สุกเหลือ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมในการแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 112 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ เปิดตัว แอปพลิเคชัน "Coop Care" ระบบบริการข้อมูลสหกรณ์ นำทางด้วย GPS โดยมีนายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายอาทิตย์ สุกเหลือ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมในการแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 112 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
ตามนโยบาย Quick Win ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูล และบริการต่างๆ ของหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 22 หน่วยงาน ภายใต้โครงการพัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล (Quickwin) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
เพื่อดำเนินการตามแนวนโยบายดังกล่าว กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้พัฒนา Mobile Application “ระบบบริการข้อมูลสหกรณ์ Coop Care” โดยใช้แนวคิดในการบริการข้อมูลการสนับสนุนเกษตรกร เอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้สามารถวางแผน และทราบถึงแหล่งผลิต และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถนำมาช่วยเพิ่มผลผลิตได้ โดยให้ข้อมูลบริการ ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลพิกัดของสหกรณ์ เพื่อให้เกษตรกร ตลอดจนประชาชนทั่วไปสามารถ สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ เพื่อรับบริการด้านต่าง ๆ ได้ทั้งด้านการออมทรัพย์ การให้สินเชื่อ และการรวบรวมผลผลิต ตลอดจนการรวมตัวการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้
2. ข้อมูลแหล่งรับซื้อ / แหล่งรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์ เพื่อให้เกษตรกร ตลอดจนประชาชน บริษัทฯ สามารถทราบแหล่งรับซื้อผลผลิตต่าง ๆ ของสหกรณ์ เป็นไปตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการใช้ตลาดนำการผลิต และเป็นการเปิดโอกาสช่องทางในการทำธุรกิจรับซื้อ/ขายผลผลิตของเกษตรกร ตลอดจนประชาชนทั่วไป
3. ข้อมูลแหล่งผลิตสินค้าแปรรูปของสหกรณ์ เพื่อเป็นการให้บริการที่เน้นไปทางการท่องเที่ยว และแนะนำสินค้าแปรรูปทางการเกษตร เพื่อให้ทราบถึงแหล่งผลิตสินค้าแปรรูปด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ผ้าพื้นเมือง เครื่องประดับท้องถิ่น ตลอดจนสินค้าแปรรูป อื่น ๆ ทางการเกษตร
4. ข้อมูลอุปกรณ์การตลาด เพื่อเป็นการให้บริการข้อมูล อุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิต และการวางแผน การแก้ไขปัญหา อาทิเช่น ฉาง โรงสี ไซโล ลานตาก เครื่องอบลดความชื้น รถเกี่ยวข้าว ฯลฯ เพื่อให้เกษตรกร/ประชาชน ภาคเอกชน ติดต่อในการใช้บริการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิต โดยทุกบริการจะมีพิกัด ระยะทาง สามารถค้นหาจาก Application ครอบคลุมทุกบริการและใช้ระบบนำทางร่วมกับโปรแกรม Google Map ได้ จาก Application ดังกล่าว กรมส่งเสริมสหกรณ์มีการผลักดันให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการวางแผน ส่งเสริม และสนับสนุน แก้ไขปัญหาทั้งในด้านการผลิตและการตลาด รวมทั้ง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูล ตลอดจนการสนับสนุนภาคเอกชนให้ได้รับข้อมูลเพื่อใช้ในการทำธุรกิจกับสหกรณ์ เป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด ใช้งานได้ฟรี ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android บน App Store และ Google play store โดยพิมพ์คำค้นหา “Coop Care”
ในการนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแถลงข่าวในประเด็นเพิ่มเติม ดังนี้ 1. พลิกวิกฤตเป็นโอกาส หนุนเกษตรกรผลิต "หน้ากากผ้าไหม" สู้ภัยโควิดภ19 2. โครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง 3. สถานการณ์น้ำ

อ่าน 121 เวลา