logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

11 มีนาคม 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมทางไกล (Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร และความคืบหน้าในการดำเนินการโครงการฯ ให้กับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และ 2 และผู้ที่เกี่ยวข้อง

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมทางไกล (Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร และความคืบหน้าในการดำเนินการโครงการฯ ให้กับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และ 2 และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ แผนการดำเนินงานและรายละเอียดวิธีการดำเนินโครงการ บทบาทและหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด และสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ และแนวทางปฏิบัติงานสำหรับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและผู้ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้สมัครใจกลับไปทำการเกษตรในพื้นที่ และการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนในการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการทำเกษตรยุคใหม่ รวมถึงแนวทางปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 โดยให้จัดชุดปฏิบัติการของแต่ละจังหวัดเพื่อลงไปเยี่ยมเยียนผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อประเมินความพร้อมในการประกอบอาชีพการเกษตรและประสานหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้ามาให้ความรู้และแนะนำในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ สำหรับสหกรณ์ในพื้นที่ที่ยังสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกรในโครงการนี้ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ถึง 31 มีนาคม 2563 นอกจากนี้ยังได้รับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการสหกรณ์ ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมชี้แจงในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

อ่าน 346 เวลา