logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

11 กุมภาพันธ์ 2562 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายสถาบันเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจสินค้าผัก และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "นโยบายและแนวทางการพัฒนาสินค้าผักปลอดภัย"

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายสถาบันเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจสินค้าผัก และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "นโยบายและแนวทางการพัฒนาสินค้าผักปลอดภัย" โดยมีผู้ร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่รวบรวมและจำหน่ายสินค้าผัก จำนวน 22 แห่ง ผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัด และผู้สังเกตการณ์ รวมทั้งสิน 80 คน ณ โรงแรม ดิ ไอเดิล เรสซิเดนซ์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิต การตลาด และการดำเนินธุรกิจสินค้าผัก ของสถาบันเกษตรกรในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างพันธมิตรทางสังคมและธุรกิจ รวมทั้งร่วมกันกำหนดแผนและแนวทางในการบริหารจัดการสินค้าผัก โดยให้กลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจค้าผักเป็นตัวกลางขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ เป็นศูนย์รวบรวมพืชผลทางการเกษตร เป็นแหล่งผลิตสินค้าคุณภาพ พัฒนาผลผลิตให้มีมาตรฐานและปลอดภัย ส่งเสริมการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในพืชผลการเกษตร จนสามารถยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการต่อไป

อ่าน 121 เวลา