logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

11 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้ตรวจการสหกรณ์หลักสูตร "ผู้ตรวจการสหกรณ์ระดับพื้นฐาน"พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ นโยบายด้านการสหกรณ์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้ตรวจการสหกรณ์หลักสูตร "ผู้ตรวจการสหกรณ์ระดับพื้นฐาน"พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ นโยบายด้านการสหกรณ์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายเสน่ห์ สภาพันธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับ การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้านการตรวจการสหกรณ์ ระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์และนายทะเบียนสหกรณ์ กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการใช้อำนาจในการตรวจการสหกรณ์ การกำกับดูแลและส่งเสริมสหกรณ์ ข้อสังเกตทางการเงินและบัญชี รวมถึงแนวทางการตรวจการสหกรณ์ เทคนิคการตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห์และคัดกรอง การวางแนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนติดตามผลการแก้ปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ได้อย่างทันท่วงที ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำสำนักงานสหกรณ์จังหวัด และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-2 ที่ยังมิได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจกานสหกรณ์ระดับพื้นฐาน และผู้สังเกตการณ์ รวม 110 คน

อ่าน 173 เวลา