สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

11 สิงหาคม 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางครสวรรค์ โภคา ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ”ครั้งที่ 13 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562

11 สิงหาคม 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางครสวรรค์ โภคา ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ”ครั้งที่ 13 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัด 15 หน่วยงานร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯและหน่วยงานภาคี 25 องค์กร ร่วมกันจัดกิจกรรมภายในงาน “สีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด “ต่อยอดพระราชปณิธานสืบสานความหลากหลายทางชีวภาพ” โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรได้จัดกิจกรรมและนิทรรศการภายใต้แนวคิด “สืบสานรักษาและต่อยอดศาสตร์พระราชาพัฒนาการเกษตรไทยเทิดไท้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”เพื่อเผยแพร่งานพระราชดำริที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมดำเนินการ สำหรับกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ร่วมจัดนิทรรศการด้านงานสหกรณ์ ดังนี้ นิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง โดยได้นำตัวอย่างสหกรณ์การเกษตรบ้านปางม่วง จำกัด อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นการรวมตัวของชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอ (ลาหู่) ตั้งเป็นรูปแบบสหกรณ์ ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน สูงจากน้ำทะเล 900 เมตร ที่ใช้ระบบสหกรณ์ในการบริหารจัดการผลผลิตกาแฟของสมาชิก เพื่อให้ได้คุณภาพผ่านมาตรฐาน GAP จนสามารถสร้างตราสินค้าเป็นของตนเองได้ภายใต้แบรนด์ กาแฟ "ปางม่วงโค-ออฟ Pang MUang coffee" ที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น รวมถึงการสาธิตการชงกาแฟของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอ (ล่าหู่)
นิทรรศการโครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบในการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ในโครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์เบื้องต้น กระบวนการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน และพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตรนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงใช้ระบบของสหกรณ์เข้าไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรของโรงเรียน ภายใต้ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ, นำเสนอผลงานของเยาวชนด้านสหกรณ์ ที่มีความโดดเด่นได้รับการคัดสรรจากคณะกรรมการ, กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการสหกรณ์ให้แก่เยาวชนเพื่อปลูกฝังให้เข้าใจในอุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และค่านิยมของสหกรณ์ ผ่านกิจกรรมตอบปัญหา เกม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้ศึกษาเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับงานด้านสหกรณ์ สามารถนำไปปรับใช้ในโรงเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันได้ งานในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 14 สิงหาคม 2562 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

อ่าน 345 เวลา