logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

10 กันยายน 2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานคัดแยกผัก ของศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานคัดแยกผัก ของศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางศูนย์สินค้าฯ ได้รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจากสมาชิกสหกรณ์ ทั้งผักและผลไม้ อาทิ ผักกาดขาวปลี กะหล่ำปลี มะเขือเทศ มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ ฟักทอง ลิ้นจี่ สับปะรด ส้ม ผักออแกนิคต่าง ๆ ซึ่งกระบวนการดำเนินงานในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรนั้น ทางศูนย์สินค้าฯ จะจัดหาผลผลิตการเกษตรจากเครือข่ายสหกรณ์ในพื้นที่ภาคเหนือ มีระบบการจัดซื้อผลผลิต เพื่อนำมาคัดแต่งและแพ็คกิ้ง โดยการนำตาข่ายโฟมแพ็คที่ตัวผลผลิตก่อนที่จะใส่ลงในตะกร้าเพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่ง และในเบื้องต้นจะมีการให้ความรู้กับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต มีตรวจสารเคมีเพื่อป้องกันการตกค้างในผัก เพื่อลดความเสี่ยงสินค้าโดนตีกลับ และยังมีการจัดแบ่งกลุ่มสินค้า สำหรับบรรจุเข้ารถห้องเย็น เพื่อส่งผลผลิตไปยัง บริษัท บิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นคู่ค้าในปัจจุบัน
ทั้งนี้ ทางห้างบิ๊กซี มีความต้องการที่จะซื้อผลผลิตโดยตรงจากเกษตรกร สถาบันเกษตรกร หรือศูนย์สินค้าเกษตรโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และจะพัฒนาสินค้า BQL หรือ Big C Quality Line ซึ่งเป็นนโยบายการรับซื้อผลผลิตโดยตรงจากเกษตรกร และการควบคุมคุณภาพตั้งแต่แปลงผลิตจนสู่ปลายทาง ซึ่งสินค้า BQL จะเน้นการคัดเกรดสินค้าที่ได้มาตรฐานตามที่ผู้บริโภคต้องการ
ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ บริหารโดย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ เกิดจากการรวมตัวของสหกรณ์ภาคการเกษตรใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา และอุตรดิตถ์ ปัจจุบันมีสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกของชุมนุมฯจำนวน 39 สหกรณ์ มีทุนการดำเนินงาน 2,860,700 บาท ดำเนินธุรกิจหลัก 3 ด้าน ดังนี้
1. ธุรกิจรวบรวมสินค้าเกษตร รวบรวมสินค้าและผลผลิตการเกษตรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง จำหน่ายให้กับผู้ประกอบการ ถือว่าเป็นธุรกิจหลัก เนื่องจากมีการรวบรวมสินค้าให้กับห้างค้าปลีก โดยสัดส่วนคิดเป็น 70% ของธุรกิจของชุมนุมสหกรณ์ฯ
2. ธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย เน้นสินค้าข้าวสารของสหกรณ์ จำหน่ายให้กับบุคลทั่วไป ร้านอาหารฯ สัดส่วนคิดเป็น 10% ของธุรกิจของชุมนุมสหกรณ์ฯ
3. ธุรกิจให้บริการคลังสินค้า โดยมีการแบ่งพื้นที่ให้บริการ จัดทำสำนักงานหรือจัดเก็บสินค้า (ห้องเย็น) สัดส่วนคิดเป็น 20% ของธุรกิจของชุมนุมสหกรณ์ฯ
ในปี 2563 ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ มีแผนการรับซื้อผลผลิต ทั้งผักและผลไม้จากสมาชิกและเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง วันละ 18 ตัน หรือ ประมาณ 8,622 ตัน ต่อปี ซึ่งจะเป็นการช่วยสมาชิกและเกษตรกรให้มีตลาดในการรองรับผลผลิตทางการเกษตรที่แน่นอน ได้ราคาที่เป็นธรรม สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับสมาชิกและเกษตรกรต่อไป

อ่าน 649 เวลา