logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

10 กันยายน 2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย กรรมการดำเนินการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเตรียมการสหกรณ์ จำนวน 63 แห่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ผู้รับผิดชอบการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที๋โครงการหลวงใน 11 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน ตาก ลำปาง กำแพงเพชร กาญจนบุรี และเพชรบูรณ์ รวมทั้งผู้แทนมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงฯ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 39 ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 230 คน
ในการนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบโล่รางวัลสหกรณ์ดีเด่น จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ สหกรณ์ดีเด่น อันดับที่ 1 สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ อันดับที่ 2 สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงบ้านอมพาย จำกัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน อันดับที่ 3 สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่สะเรียง จำกัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน และได้มอบเกียรติบัตรให้กับสมาชิกสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงดีเด่น จำนวน 12 ราย พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง ได้เน้นย้ำเรื่องการดำเนินงานสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง ขอให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าไปดูแลทั้งตัวองค์กร การบริหารจัดการ ระบบการควบคุมภายใน และส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพและขยายตลาดให้ถึงผู้บริโภคให้มากขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกได้อย่างมั่นคง จากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการและบูธแสดงสินค้าสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง อาทิ สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ สหกรณ์การเกษตรโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย จำกัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม จำกัด จังหวัดลำพูน สหกรณ์การเกษตรปางม่วง จำกัด จังหวัดลำปาง สหกรณ์ขยายผลโครงการหลวงขุนสถานบ้านแสนสุข จำกัด จังหวัดน่าน
สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อให้การส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเตรียมการสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง ได้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบูรณาการงานส่งเสริมสหกรณ์ให้เกิดการร่วมมือช่วยเหลือกันในการดำเนินธุรกิจระหว่างสหกรณ์กับมูลนิธิโครงการหลวง ตลอดจนหาข้อสรุปในการปฏิบัติงาน และกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานร่วมกันให้เป็นไปตามอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ สิ่งสำคัญคือการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง รวมถึงพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข็มแข็ง เพื่อเป็นที่พึ่งแก่มวลสมาชิกได้อย่างแท้จริง
โครงการหลวง เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบิตร ทรงพระราชทานไว้ โดยมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง ลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ คือ ป่าไม้ และต้นน้ำลำธาร ยุติการปลูกฝิ่น โดยส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนและใช้พื้นที่อย่างถูกต้อง เพื่อผลิตพืชอันเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ ในปัจจุบันกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงใน 11 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย น่านแม่ฮ่องสอน ลำพูน พะเยา ตาก กำแพงเพชร กาญจนบุรี ลำปาง และเพชรบูรณ์ มีสหกรณ์โครงการหลวงจำนวน 56 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง กลุ่มเตรียมการสหกรณ์ 5 แห่ง จำนวนสมาชิกรวม 10,407 ครอบครัว ปริมาณธุรกิจรวมกว่า 305.826 ล้านบาท

อ่าน 256 เวลา