logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

10 กันยายน 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในจังหวัดชัยนาท และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มทักษะองค์ความรู้ในการตรวจสอบกิจการแก่ผู้ตรจสอบกิจการ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดทำรายงานผลการตรวจสอบกิจการ เพื่อจัดส่งสำเนารายงานการตรวจสอบกิจการต่อสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์และสำนักงานสหกรณ์จังหวัด รวมถึงการนำเสนอผลการตรวจสอบกิจการต่อที่ประชุมใหญ่ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท

อ่าน 185 เวลา