logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

10 ตุลาคม 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์ ครั้งที่ 6/2562 โดยมีนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ คพช. ผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ผู้แทนชุมนุมจาก 7 ชุมนุม

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์ ครั้งที่ 6/2562 โดยมีนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ คพช. ผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ผู้แทนชุมนุมจาก 7 ชุมนุม เพื่อพิจารณาทบทวนมติที่ประชุมและพิจารณาให้คำวินิจฉัยเรื่องข้ออุทธรณ์ของสหกรณ์ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติพิจารณา และรองรับรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

อ่าน 158 เวลา