สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

10 ตุลาคม 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์เงื่อนไขและขั้นตอนการจัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU)การซื้อขายน้ำนมโคปี 2561/2562

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์เงื่อนไขและขั้นตอนการจัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU)การซื้อขายน้ำนมโคปี 2561/2562 ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายน้ำนมโคดิบ ผู้ซื้อประกอบด้วยบริษัทเอกชนและสถาบันการศึกษา และผู้ขายน้ำนมโค คือ สหกรณ์โคนมที่มีศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ 90 แห่ง ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ขั้นตอนการจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ ระยะเวลาในการถือใช้บันทึกข้อตกลงการ ติดตามตรวจสอบข้อมูลการซื้อขายน้ำนมโค และมาตรการควบคุมกำกับดูแล โดยผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้แทนสหกรณ์โคนม ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้เกี่ยวที่ข้อง รวม 300 คน ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ถนนพิชัย กรุงเทพมหานคร

อ่าน 453 เวลา