สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

10 กรกฎาคม 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหาร สำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม และวันที่ 23 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหาร สำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม และวันที่ 23 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ หรือผู้จัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 80 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสหกรณ์มีความรู้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญในด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการสหกรณ์ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีธรรมาภิบาลในสหกรณ์ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการสหกรณ์อย่างเป็นองค์รวม เพื่อนำประโยชน์สู่สมาชิกและมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนสหกรณ์ออมทรัพย์สู่ความสำเร็จในการเป็นสถาบันการเงินภายใต้บริบทของสหกรณ์ต่อไป

อ่าน 260 เวลา