logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

10 มีนาคม 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมหารือแนวทางการใช้ดิจิทัลในภาคการเกษตร ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-commerce ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมหารือแนวทางการใช้ดิจิทัลในภาคการเกษตร ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-commerce ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ ในประเด็นดังนี้
1.การส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ โดยจะคัดเลือกสหกรณ์ที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าคุณภาพชนิดต่าง ๆ เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน และใช้ระบบ E-Commerce เป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้า เบื้องต้นจะเริ่มจากการจำหน่ายผลไม้ของสหกรณ์ในภาคตะวันออกผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ โดยจะมีการเปิดตัวในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ และจะมีการสร้างระบบ Thai-Fruit eco-system เปิดรับจองสินค้าล่วงหน้า (pre-order) และส่งผลไม้ให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรงผ่านช่องทาง Online Platform โดยใช้ Platform กลางของหน่วยงานภาครัฐที่มีอยู่แล้ว อีกทั้งผู้บริโภคจะมีโอกาสในการเข้าถึงผลไม้คุณภาพดีตามฤดูกาลในราคาที่ถูกลงผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายและการชำระเงินที่สะดวก รวมทั้งมี QR Code สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ มีระบบการประกันคุณภาพสินค้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค สำหรับด้านการขนส่ง จะประสานความร่วมมือกับบริษัท ไปรษณีย์ไทยและบริษัทขนส่งต่างๆ ในการขนส่งสินค้าและผลผลิตของเกษตรกรให้ถึงมือผู้บริโภค ส่วนการชำระเงินสามารถทำได้ทั้งการตัดเงินผ่านบัตรเครดิตและเก็บเงินปลายทาง และได้มีการเสนอให้จัด work shop เชิญสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมผลไม้เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำการค้าตลาดออนไลน์ และจะมีการวางแผนส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ตลอดทั้ง 12 เดือนต่อไปในอนาคต
2.โครงการความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตร โดยทาง DEPA มีโครงการสนับสนุนคูปองดิจิทัลจำนวน 10,000 บาท ให้กับเกษตรกรนำไปใช้เลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการเทคโนโลยีกับผู้ประกอบการด้านดิจิทัล เพื่อส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาช่วยยกระดับการผลิตสินค้าภาคตการเกษตร
3.โครงการความร่วมมือในการสนับสนุนความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรให้กับสมาชิกสหกรณ์และผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร รวมถึงการอบรมการวิธีการทำตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ รูปแบบการนำเสนอสินค้าให้มีความน่าสนใจ มีเรื่องราวที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์เฉพาะและการสร้างจุดขายสินค้าแต่ละชนิด เพื่อตอบโจทย์ความมต้องการให้กับผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

อ่าน 297 เวลา