logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี บัญชี 2561 ของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี บัญชี 2561 ของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด พร้อมมอบนโยบายของภาครัฐในการให้สหกรณ์เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านยางพารา ซึ่งเป็นอาขีพหลักของสมาชิกสหกรณ์ อีกทั้ง ขอให้สหกรณ์ดำเนินงานโดยมุ่งเน้นประโยชน์ และความกินดีอยู่ดีของสมาชิกเป็นสำคัญ และอำนวยประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

อ่าน 558 เวลา