logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

10 เมษายน 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ครั้งที่ 48 ของสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด พร้อมมอบนโยบายที่สำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ครั้งที่ 48 ของสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด พร้อมมอบนโยบายที่สำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจ การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ อันส่งให้สหกรณ์เกิดความมั่นคง และเป็นที่พึ่งของสมาชิกและสังคมต่อไป ณ อาคารสำนักงานโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

อ่าน 153 เวลา