สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

9 ตุลาคม 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อหารือแนวทางการจัดตั้งซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ซึ่งต้องมีการวางแผนด้านการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพของสหกรณ์มาจำหน่าย ด้านการบริหารจัดการในการจัดสถานที่การจัดวางสินค้า การตรวจสอบคุณภาพสินค้า และการตลาด การส่งเสริมการขาย รวมถึงการพัฒนาบุคลากรพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อหารือแนวทางการจัดตั้งซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ซึ่งต้องมีการวางแผนด้านการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพของสหกรณ์มาจำหน่าย ด้านการบริหารจัดการในการจัดสถานที่การจัดวางสินค้า การตรวจสอบคุณภาพสินค้า และการตลาด การส่งเสริมการขาย รวมถึงการพัฒนาบุคลากรพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ ให้กับสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้จำหน่าย โดยจะนำร่องจัดตั้งซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ในร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด กรุงเทพมหานคร เป็นแห่งแรก สินค้าสหกรณ์ที่จะนำมาวางจำหน่ายจะมีการคัดเลือกสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเป็นสินค้าเด่นจากสหกรณ์ในจังหวัดต่าง ๆ เช่น ข้าวสาร ไข่ไก่ ผลิตภัณฑ์นม เนื้อโคขุน อาหารแปรรูป ผลไม้และผักปลอดภัย นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันกำหนดแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามเป้าหมายของการดำเนินนโยบายดังกล่าว ซึ่งจะช่วยขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

อ่าน 226 เวลา