logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

9 ตุลาคม 2561 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาผู้บริหารสหกรณ์ทุกประเภท เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ยุค 4.0" รุ่นที่ 2 และบรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวทางการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์"

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาผู้บริหารสหกรณ์ทุกประเภท เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ยุค 4.0" รุ่นที่ 2 และบรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวทางการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์" โดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคณะกรรมการและผู้จัดการ สหกรณ์ เป้าหมาย จำนวน 100 คน ให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสันนิบาตสหกรณ์ฯ และการบริหารจัดการงานสหกรณ์ ยุค 4.0 รวมถึงให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมพลอย พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

อ่าน 762 เวลา