logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

9 มีนาคม 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด โดยมีคณะกรรมการ สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกร ให้การต้อนรับ ซึ่งสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์วันที่ 9 กันยายน 2537 มีสมาชิก จำนวน 1,348 คน สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ 4 ธุรกิจ ดังนี้ ธุรกิจรับฝากเงิน มีมูลค่า 63.23 ล้านบาท ธุรกิจสินเชื่อ มีมูลค่า 93.82 ล้านบาท ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย มีมูลค่า 45.71 ล้านบาท และธุรกิจรวบรวมผลผลิต มีมูลค่ากว่า 369.29 ล้านบาท
สหกรณ์ฯ ได้รวบรวมผลผลิตของสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฏ ซึ่งผลผลิตหลักส่วนใหญ่ที่สหกรณ์ดำเนินการรวบรวมคือ ผลไม้ ได้แก่ มังคุด ทุเรียน เงาะ ลองกอง สละ และโกโก้ ในปี 2562 สหกรณ์สามารถรวบรวมผลไม้ ทั้ง 6 ชนิด ปริมาณ 6,486 ตัน รวมมูลค่ากว่า 372.92 ล้านบาท และปี 2563 สหกรณ์มีเป้าหมายรวบรวมผลผลิต 6,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 398.3 ล้านบาท โดยสหกรณ์ได้ดำเนินงานตามแนวทางนโยบายรัฐบาลหลายโครงการ อาทิ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร โครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และโครงการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งทางสหกรณ์ทำการผลิตปุ๋ยจากเปลือกทุเรียนเพื่อลดต้นทุนการผลิต จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 8 บาท สามารถลดต้นทุนให้แก่สมาชิก 2.6 บาท/กก. รวมทั้งมีการผลิตปุ๋ยผสมใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต จำหน่ายกิโลกรัมละ 16 บาท ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตให้แก่สมาชิก 7.8 บาท/กก.
จากนั้นพบปะสมาชิกสหกรณ์ฯ และเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในพื้นที่พร้อมทั้งเยี่ยมชมแปลงสาธิตอนุรักษ์พันธุกรรมและพืชเศรษฐกิจ (แปลงอินทรีย์) ของสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด โดยใช้งบประมาณจากทุนของสหกรณ์ฯ ในการปลูกรักษาและบำรุงรักษา ได้รับการสนับสนุนวิทยากร และนักวิชาการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการบำรุงรักษาแปลง ภายในแปลงประกอบด้วย สายพันธุ์ทุเรียน 24 สายพันธุ์ สายพันธุ์เงาะ 3 สายพันธุ์ และสายพันธุ์มังคุด ลองกอง รวมจำนวนทั้งสิน 154 ต้น ซึ่งปลูกในบริเวณพื้นที่ของสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด จำนวน 7.5 ไร่ ในอนาคตมีแผนระยะยาว 1 – 13 ปี ในการปลูกรักษาพันธุกรรมพืชถิ่น/พืชเศรษฐกิจ เพื่อร่วมแรงร่วมใจสร้างพื้นที่สีเขียว/ปลูกพืชทุเรียน เงาะ มังคุด เพิ่มเติมในการปลูกพืชทดแทนเพื่อคืนธรรมชาติสู่แผ่นดินด้วยวิถีทางแบบผสมผสานกันในเชิงปฏิบัติ โดยให้ความสำคัญกับพืชพันธุ์ไม้ท้องถิ่น พร้อมทั้งการปลูกป่าทดแทน ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 การปลูกป่า 3 อย่าง ให้ได้รับประโยชน์ 4 อย่าง ให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกให้มากที่สุด ยาวนานที่สุด และทั่วถึงกัน
ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เยี่ยมชมโรงงานห้องเย็นของสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 29,172,600 บาท และสหกรณ์สมทบอีก 12,447,400 บาท รวมทั้งสิ้น 41,620,000 บาท โรงงานห้องเย็นของสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด สามารถผลิตทุเรียนแช่แข็งได้ประมาณ 2,000 ตันต่อปี โดยสหกรณ์จะเดินเครื่องรับซื้อผลผลิตเต็มที่ในช่วงที่ทุเรียนกระจุกตัว ระยะเวลาไม่เกิน 45 วัน เพื่อป้อนเข้าสู่ห้องเย็น ซึ่งกระบวนการแปรรูปทุเรียนแช่แข็ง เริ่มจากเกษตรกรขนทุเรียนมาขายให้สหกรณ์ สหกรณ์จะคัดแยกเกรด A B C และทุเรียนที่ตกไซส์ ทุเรียนเกรด A และ B จะจำหน่ายเป็นผลสด กว่า 90 % ส่งไปจำหน่ายที่ประเทศจีน ที่เหลือจะขายตลาดในประเทศ โดยสหกรณ์ได้ร่วมกับห้างแมคโคร และThe Mall ส่งทุเรียนไปจำหน่ายในห้างและกระจายไปตามสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ

อ่าน 187 เวลา