logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

มีนาคม 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน“เทศกาลผลไม้ฤดูกาลภาคตะวันออก” ณ ห้างแมคโคร สาขาจันทบุรี พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ทางบริษัท สยามแมคโคร จำกัด (มหาชน) จะจัดขึ้นเป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม - มิถุนาคม ในห้างแมคโครทุกสาขาทั่วประเทศ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน“เทศกาลผลไม้ฤดูกาลภาคตะวันออก” ณ ห้างแมคโคร สาขาจันทบุรี พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ทางบริษัท สยามแมคโคร จำกัด (มหาชน) จะจัดขึ้นเป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม - มิถุนาคม ในห้างแมคโครทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย และจะระบายผลผลิตออกจากพื้นที่ไปสู่ผู้บริโภคภายในงานนอกจากจะมีการจำหน่ายผลไม้ต่างๆ ของภาคตะวันออก อาทิ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง และผลไม้อื่นๆ จำหน่ายในราคาที่เป็นธรรมยังมีการจัดโชว์ผลไม้คุณภาพจากสหกรณ์ทั้ง มังคุด ทุเรียน เงาะ และลำไย และให้ชิมผลไม้ฟรีด้วย
ทั้งนี้ บริษัท สยามแมคโครจำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสหกรณ์ผู้ผลิตในจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด สหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด เพื่อสนับสนุนด้านการตลาดให้เกษตรกร ผ่านการรับซื้อกระจายผลผลิต เพื่อไม่ให้เกิดภาวะล้นตลาด ราคาสินค้าตกต่ำ โดยจัดโปรโมชั่นและกิจกรรมรณรงค์บริโภคผลไม้ภายในประเทศตลอดทั้งปี รวมทั้งป้องกันปัญหาผลผลิตกระจุกตัวในช่วงที่ออกมาพร้อมกัน และช่วยเพิ่มช่องทางกระจายผลไม้ให้ถึงมือผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ในราคาเป็นธรรม
สำหรับในปี 2563 นี้ แมคโคร ตกลงรับซื้อผลไม้ตามฤดูกาลจากเกษตรกรในภาคต่าง ๆ มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 4% อาทิ เงาะ มังคุด ทุรียน ลองกอง สละ จากสหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออก ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด และวิสาหกิจชุมชนปัฏวี จำนวนกว่า 4,000 ตัน

อ่าน 172 เวลา