สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

9 กรกฎาคม 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร ครั้งที่ 1/2562

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่มีผลงานดีเด่นในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงาน และโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 3 ประเภท คือ สหกรณ์ภาคการเกษตร สหกรณ์นอกภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งคณะกรรมการจะลงพื้นที่ตรวจข้อมูลเชิงประจักษ์ จำนวน 26 แห่ง แบ่งออกเป็น 4 ชุด 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมีเขตตรวจราชการกรมเป็นประธานของแต่ละคณะ ผู้เชี่ยวชาญผู้แทนกอง/ส่วน เป็นกรรมการ และกองประสานงานโครงการพระราชดำริเป็นเลขานุการคณะ รวมถึงติดตามผลการมอบรางวัลโครงการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2561 และรับรองรายงานการประชุม ณ ห้องประชุม กพน.2 ชั้น 1 อาคาร 3 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

อ่าน 226 เวลา