สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

9 กรกฎาคม 2562 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผู้แทนสหกรณ์ ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาการขอผ่อนผันการชำระหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ของสหกรณ์โคนมวังเย็น จำกัด จังหวัดสระแก้ว มีการพิจารณาการขอกู้เงิน กพส. ของสหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี จำกัด จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืม ตามโครงการสนับสนุนเงินกู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” และสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอกู้เงิน กพส. เพื่อรวบรวมผลผลิตผลไม้ ตามโครงการบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลไม้ของสถาบันเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้เน้นย้ำให้มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วย

อ่าน 214 เวลา