logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

9 กรกฎาคม 2562 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจกำกับและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 126 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจกำกับและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 126 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีการรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการฯ โดยคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืนฯ จำนวน 4 คณะทำงาน ประกอบด้วย 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) 2) โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (แปรรูป) 3) โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร (ยางพารา) และ 4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (คทช)
สำหรับผลการดำเนินงานจากระบบติดตามงบประมาณไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สรุป ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 จำนวน 4 โครงการ ดังนี้
1.โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 268 รายการ 146 แห่ง 39 จังหวัด สหกรณ์ใช้ประโยชน์แล้ว 129 แห่ง สามารถรวบรวมผลผลิตได้ 618,010.52 ตัน เกษตรกรได้รับประโยชน์ 659,068 ราย
2.โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (แปรรูป) ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 235 รายการ 100 แห่ง 46 จังหวัด สหกรณ์ใช้ประโยชน์แล้ว 78 แห่ง สามารถรวบรวมผลผลิตได้ 216,132.15 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3,771.7384 ล้านบาท แปรรูปผลผลิต 55,461.996 ตัน คิดเป็นมูลค่า 999.3525 ล้านบาท
3.โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร (ยางพารา) ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 127 รายการ 58 แห่ง 23 จังหวัด สหกรณ์ใช้ประโยชน์แล้ว 52 แห่ง รวบรวมผลลิตได้ 51,128 ตัน แปรรูป 30 แห่ง คิดเป็นมูลค่า 918.906 ล้านบาท
4.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (คทช) ดำเนินการเสร็จแล้ว 10 รายการ 8 แห่ง เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการประกอบอาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีแผนการใช้ประโยชน์อาคารและอุปกรณ์ที่ได้รับ เพื่อดำเนินการธุรกิจจัดหาสินค้าและแปรรูปผลผลิตรวมทั้งจัดเก็บผลผลิตจากเกษตรกร
ทั้งนี้ เมื่อคณะทำงานติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลเสร็จแล้วร้อยแล้ว จะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้อุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในวันที่ 2 - 3 กันยายน 2562 ณ โรงแรมดิ ไอเดิล เรสซิเดนซ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รวมทั้งจะมีการเสนอให้ผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแสดงความคิดเห็น เพื่อนำไปปรับปรุงและสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

อ่าน 283 เวลา