logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

8 มกราคม 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมและชี้แจงแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 เขตตรวจราชการที่ 16

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมและชี้แจงแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 เขตตรวจราชการที่ 16 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน ในที่ประชุมได้ซักซ้อม ชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการตามนโยบายรัฐบาล ตามนโยบายกระทรวงฯ พร้อมทั้งเร่งรัดติดตามงานโครงการตามนโยบายเร่งด่วน ปัญหาอุปสรรค การดำเนินงาน แนวทางการส่งเสริมและการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ รวมถึงสหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานที่มีทุนเรือนหุ้นมูลค่าเป็นศูนย์บาท ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่าน 151 เวลา