สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

9 สิงหาคม 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนา “ติวเข้ม สหกรณ์รับมือต่อการติดตามหนี้ ดำเนินคดี และประนอมหนี้ยุค 2019” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2562 ณ อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนา “ติวเข้ม สหกรณ์รับมือต่อการติดตามหนี้ ดำเนินคดี และประนอมหนี้ยุค 2019” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2562 ณ อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ โดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1 จัดโครงการอบรมดังกล่าวขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารสหกรณ์ บุคลากรของสหกรณ์ทุกภาคส่วนมีความรู้ ความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อ-กฎหมายการติดตามหนี้ตั้งแต่การบอกกล่าวทวงถาม การยื่นฟ้อง การประนีประนอมยอมความ การบังคับคดีและการยึดทรัพย์ เข้าใจความสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อ แนวทางการวิเคราะห์ลูกหนี้ ดำเนินคดีกรณีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้ และสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการติดตามหนี้ และการบริหารลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจาก ฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ หรือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และสหกรณ์ออมทรัพย์เขตพื้นที่อื่นทั่วประเทศ จำนวนกว่า 100 คน

อ่าน 294 เวลา