สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

9 สิงหาคม 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ในที่ประชุมได้ติดตามผลการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องและข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี ผลการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แนวทางปฏิบัติในการจ่ายคืนค่าหุ้นกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกินทุนสำรองที่มีอยู่ไว้ในข้อบังคับ สหกรณ์ไม่จัดส่งสำเนางบการเงินต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ผลการปฎิบัติงานและปัญหาอุปสรรคของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ รวมถึงร่วมกันหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพมหานคร

อ่าน 176 เวลา