logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

9 เมษายน 2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมหารือและพิจารณาวางแนวทางแก้ไขปัญหาในกรณีที่สหกรณ์ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการ โดยได้หารือเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณที่ได้รับงบอุดหนุนจากทางราชการในส่วนภูมิภาค งบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด และงบจากส่วนกลาง

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมหารือและพิจารณาวางแนวทางแก้ไขปัญหาในกรณีที่สหกรณ์ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการ โดยได้หารือเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณที่ได้รับงบอุดหนุนจากทางราชการในส่วนภูมิภาค งบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด และงบจากส่วนกลาง ในการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในกรณีที่สหกรณ์ต่างๆ ได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว แต่ยังใช้ประโยชน์ไม่เต็มประสิทธิภาพหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์มีหน้าที่ควบคุมเงินงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยให้แต่ละสหกรณ์ทำระบบติดตามการใช้ประโยชน์อุปกรณ์ที่สหกรณ์ได้รับจากงบประมาณต่างๆ จากงบอุดหนุนจากทางราชการในส่วนภูมิภาค จังหวัด และกลุ่มจังหวัด สรุปรายงานเป็นรายไตรมาส และได้รับฟังถึงปัญหา อุปสรรค เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

อ่าน 147 เวลา