logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

8 มีนาคม 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการผลไม้ปีงบประมาณ 2563 ให้กับตัวแทนสหกรณ์ชาวสวนผลไม้ทั่วประเทศ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการผลไม้ปีงบประมาณ 2563 ให้กับตัวแทนสหกรณ์ชาวสวนผลไม้ทั่วประเทศ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19 โดยใช้กลไกสหกรณ์ในการกระจายผลไม้คุณภาพจากแหล่งผลิตถึงมือผู้บริโภคในราคาที่เป็นธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาผลไม้ล้นตลาด ราคาตกต่ำ
โดยได้ชี้แจงให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดำเนินโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19 อีกทั้งเพื่อสร้างการรับรู้และเตรียมความพร้อมด้านการผลิตผลไม้คุณภาพในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตและการตลาด
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังจัดให้มีกิจกรรมแบ่งกลุ่มเพื่อจัดทำแผนการรวบรวมและการกระจาย เพื่อการบริหารส่วนเกินของผลผลิตและวางแผนการกระจายผลไม้ร่วมกันในสถานการ์ปกติ และกิจกรรมแบ่งกลุ่มจัดทำแผนการการรวบรวมและกระจาย ในโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19 (แผนเร่งด่วน) เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตในสถานการณ์ปัจจุบัน และเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดของสถาบันเกษตรกรตามนโยบายการตลาดนำการผลิต
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและรวบรวมผลไม้ ผู้แทนสหกรณ์เครือข่ายผู้ซื้อผลไม้ผู้ประกอบการ ผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดผู้ผลิตผลไม้ จากภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคเหนือ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 400 คน ณ โรงแรม นิว แทรเวิล ลอด์จ จังหวัดจันทบุรี

อ่าน 298 เวลา