logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

8 มกราคม 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอัชฌา สุวรรณนิตย์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตร นายนิยม ผลินธรสิริ สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอัชฌา สุวรรณนิตย์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตร นายนิยม ผลินธรสิริ สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ แปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นำร่องของนายทองเหลือ มูลนิล สมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้นำ้สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกหม้อ จำกัด เนื้อที่ปลูก 3 ไร่ ปลูกวันที่ 3 กันยายน 61 จากนั้นได้ตรวจเยี่ยม สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด เพื่อติดตามกระบวนการรับซื้อ รวบรวม ตรวจคุณภาพเมล็ดข้าวโพด และความพร้อมของสถานที่ในการจัดโครงการสาธิตและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561/62

อ่าน 159 เวลา