logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

8 มกราคม 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น นำเสนอเสนอกระทรวงฯ ณ ห้องประชุม กพน.2

อ่าน 103 เวลา