สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

7 ตุลาคม 2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารนมทั้งระบบ ครั้งที่ 6/2562 พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อพิจารณาผลการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายน้ำนมโคปี 2562/2563 ของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ จำนวน 160 ศูนย์ ปริมาณน้ำนม 3,542.898 ตัน/วัน

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารนมทั้งระบบ ครั้งที่ 6/2562 พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อพิจารณาผลการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายน้ำนมโคปี 2562/2563 ของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ จำนวน 160 ศูนย์ ปริมาณน้ำนม 3,542.898 ตัน/วัน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายน้ำนมโคปี 2562/2563 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจโคนม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์โคนมและโคเนื้อ และผู้แทนหน่วยงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทย-โฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน สมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย และผู้แทนสมาคมกลุ่มเกษตรกรรวบรวมน้ำนมดิบ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

อ่าน 391 เวลา