logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

6 กันยายน 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” และบรรยายพิเศษในหัวข้อ ทิศทางและนโยบายในการส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลนาคารา และคอนเวนชั่นเซนเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” และบรรยายพิเศษในหัวข้อ ทิศทางและนโยบายในการส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลนาคารา และคอนเวนชั่นเซนเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย วัตถุประสงค์เพื่อ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562 รวมถึงวางแนวทางการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรมฯ ในปี 2563 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สหกรณ์จังหวัด บุคลากรจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 10-14 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5-8 วิทยากร เจ้าหน้าที่ และผู้สังเกตุการณ์ รวม 120 คน

อ่าน 217 เวลา