logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

5 กันยายน 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายภาครัฐกับการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายภาครัฐกับการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการ ของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดได้สร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจ การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของสหกรณ์ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ รวมทั้งเป็นพื้นฐานต่อการจัดตั้งสาขาของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประทศไทย รวมถึงส่งเสริมให้สหกรณ์สร้างเครือข่ายทุกช่องทางได้หลากหลาย โดยใช้ฐานสันนิบาตสหกรณัจังหวัด เพื่อให้การบริหารงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และขบวนการสหกรณ์เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนตามหลักการสหกรณ์ ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย คณะกรรมการของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดที่จัดตั้งแล้ว จำนวน 39 จังหวัด และที่อยู่ระหว่างจัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด จำนวน 4 จังหวัด รวมทั้งหมด 43 จังหวัด จำนวน 86 คน เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

อ่าน 220 เวลา