logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

5 เมษายน 2563 นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรม “มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19” พร้อมด้วย ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา ณ วัดทับมาและบริเวณชุมชนโดยรอบ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ปฏิบัติการจิตอาสาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19

นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรม “มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19” พร้อมด้วย ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา ณ วัดทับมาและบริเวณชุมชนโดยรอบ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ปฏิบัติการจิตอาสาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ประชาชนจิตอาสาและเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดระยอง ร่วมทำความสะอาดเพื่อเป็นการป้องกันและกำจัดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณวัดทับมาและบริเวณชุมชนโดยรอบโดยรอบ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในการใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องฉีด และได้รับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำจากเทศบาลตำบลทับมา มาฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณถนน ฟุตบาท ในตลาดเทศบาลตำบลทับมา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด พร้อมรถฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ซึ่งในการจัดกิจกรรม มีการมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโควิด19 ให้กับวัดทับมา และแบ่งผู้ร่วมงานซึ่งประกอบด้วยจิตอาสา ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดของส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น 3 ทีม ออกทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตามสถานที่ต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลทับมา ที่คาดว่าเป็นสถานที่ที่ประชาชนจะออกไปใช้บริการกันมาก เพื่อป้องกันและยับยั้งการระบาดของโรคดังกล่าว อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 ให้จังหวัดระยองปลอดเชื้อโควิด-19 อีกด้วย

อ่าน 194 เวลา