logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

4 กันยายน 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของเขตตรวจราชการที่ 15 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของเขตตรวจราชการที่ 15 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน ในที่ประชุมได้ติดตามผลการแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องและข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี ผลการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แนวทางปฏิบัติในการจ่ายคืนค่าหุ้นกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกินทุนสำรองที่มีอยู่ไว้ในข้อบังคับ สหกรณ์ไม่จัดส่งสำเนางบการเงินต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ผลการปฎิบัติงานและปัญหาอุปสรรคของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ รวมถึงร่วมกันหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ณ ห้องประชุม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่

อ่าน 238 เวลา