logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

4 กันยายน 2562 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้ศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ของสหกรณ์การเกษตรจะนะ จำกัด ลงพื้นที่ ณ สหกรณ์การเกษตรจะนะ จำกัด จังหวัดสงขลา เพื่อรับฟังข้อมูลภาพรวมของสหกรณ์ฯ

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้ศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ของสหกรณ์การเกษตรจะนะ จำกัด ลงพื้นที่ ณ สหกรณ์การเกษตรจะนะ จำกัด จังหวัดสงขลา เพื่อรับฟังข้อมูลภาพรวมของสหกรณ์ฯ และให้คำแนะนำกับคณะผู้ศึกษาในการศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ โรงงานรวบรวมและแปรรูปน้ำยางข้น เพื่อให้สหกรณ์สามารถใช้ประโยชน์จากโรงงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกสหกรณ์สูงสุด โดยมีนายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน และผู้จัดการสหกรณ์ รายงานข้อมูลและให้การต้อนรับ
และในโอกาสนี้ได้พบปะผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ (ระยะที่ 2) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอำเภอ โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ รวมทั้งหาแนวทางป้องกันมิให้เกิดปัญหาซ้ำจั้นมาอีก กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรจะนะ จำกัด

อ่าน 208 เวลา