logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

4 มิถุนายน 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการหักชำระหนี้เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการหักชำระหนี้เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ร่วมกับผู้แทนกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า และสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่าน 189 เวลา