logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

4 ธันวาคม 2561 นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย ผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย พร้อมด้วยกรรมการเจ้าหนี้ ผู้บริหารแผนของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าพบนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำเสนอผลการหารือแนวทางการระดมทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ณ ห้องประชุม 124 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร

นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย ผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย พร้อมด้วยกรรมการเจ้าหนี้ ผู้บริหารแผนของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าพบนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำเสนอผลการหารือแนวทางการระดมทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ณ ห้องประชุม 124 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีข้อเสนอการระดมทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินสหกรณ์ตามนโยบายและแผนพัฒนาสหกรณ์เข้มแข็ง ปี 2559 - 2560 ในการขับเคลื่อนยกระดับชั้นสหกรณ์ ซึ่งภายใต้มาตรการยกระดับความเข้มแข็ง ที่ 5 มาตรการสนับสนุน เช่น จัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงินสหกรณ์ โดยขอรับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) เพื่อให้ขบวนการสหกรณ์กู้ยืมไปใช้หมุนเวียนในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ และสร้างเสริมรายได้เพิ่ม โดยหลักการของขบวนการสหกรณ์ที่พึ่งพาอาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท เป็นการสร้างโอกาสให้กับประชาชนฐานรากในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินสำหรับลงทุนในภาคการผลิต การเกษตร การตลาดและบริการ รวมถึงการบริโภคซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มและการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) และช่วยเหลือสนับสนุนเงินทุนแก่สหกรณ์ที่อ่อนแอ ประสบปัญหาการเงินให้สามารถฟื้นฟูการดำเนินงานกลับมาเป็นสหกรณ์ที่เข้มแข็งต่อไป

อ่าน 153 เวลา