logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

4 ธันวาคม 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางประทิน สีสา สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จำกัด

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางประทิน สีสา สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จำกัด โดยมีนายสุวัฒน์ ลายกิ่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย ร่วมชี้แจงข้อมูล นายสำรวย นิลกิ่ง ประธานกรรมการสหกรณ์ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จำกัด อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยได้ติดตามการดำเนินงานตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามโครงการ ซึ่งสหกรณ์ฯ เป็นจุดรับซื้อและรวบรวมตามโครงการ และจำหน่ายปัจจัยการผลิตแก่สมาชิกและเกษตรกร อีกทั้งใช้เงินทุนของสหกรณ์ในการให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการกู้ยืม จากนั้นได้ลงสำรวจจุดรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสหกรณ์ และเยี่ยมชมความก้าวหน้าในการก่อสร้างเครื่องอบลดความชื้นพร้อมโรงคลุม ขนาด 500 ต่อวัน และโกดัง ขนาด 8,000 ตัน ซึ่งสหกรณ์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบกลางปี)สำหรับข้อมูลการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการในอำเภอปักธงชัย ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2561 มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 14 ราย 15 แปลง 136.25 ไร่ และในรวมของจังหวัด 718 ราย 908 แปลง 7,028.25 ไร่

อ่าน 195 เวลา