logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

4 เมษายน 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน แปลงเรียนรู้ "พืชผักอินทรีย์ วิถีอุทัย" พร้อมด้วยนายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน แปลงเรียนรู้ "พืชผักอินทรีย์ วิถีอุทัย" พร้อมด้วยนายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า แปลงเรียนรู้ พืชผักอินทรีย์ วิถีอุทัย มีการดำเนินการมาได้1เดือนกว่า ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ ในส่วนพืชระยะสั้น สามารถเก็บเกี่ยวบริโภคและจำหน่ายได้ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหลายหน่วยงานของรัฐ อาทิ กรมวิชาการเกษตรได้สนับสนุนในส่วนของการควบคุมแมลงศัตรูพืช โดยใช้แมลงหางหนีบ และ ไส้เดือนฝอย นอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมมือกับกระทรวงต่างๆกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และการสนับสนุนได้ง่าย และสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ ได้สร้างความกังวลใจให้กับทั้งเกษตรกร และประชาชน ซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่นิ่งนอนใจ พร้อมที่จะบูรณาการแผน ในส่วนของการกระจายสินค้าให้เพียงพอในแต่ละจังหวัด และต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ถูกหลักโภชนาการ ดังนั้น การจัดตั้ง "ครัวจังหวัด" จึงเป็นแผนที่พร้อมจะดำเนินการต่อไป เพื่อประโยชน์ของประชาชนและผู้บริโภค เนื่องจากมองว่าสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดดังกล่าว อาจส่งผลกระทบระยะยาว การปิดเมือง หรือปิดประเทศ ก็จะส่งผลให้ไม่สามารถรับสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการบริโภคอาหารสำเร็จรูป ในระยะเวลาที่ติดต่อกัน จะส่งผลต่อสุขภาพและอนามัยซึ่งจะเป็นปัญหาให้กับประชาชนล้มป่วย สุขภาพไม่แข็งแรง

อ่าน 215 เวลา