logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

3 กันยายน 2562 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งสำรวจความพร้อมของสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด จังหวัดสงขลา

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งสำรวจความพร้อมของสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางและทิศทางการพัฒนาธุรกิจแปรรูปยางพารา เพื่อรองรับนโยบายการส่งเสริมการใช้ยางพาราเพื่อผลิตอุปกรณ์คมนาคมและถนน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงคมนาคม ในการส่งเสริมให้ภาครัฐมีการใช้ยางพาราภายในประเทศ โดยมีนายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา คณะกรรมการดำเนินงาน และฝ่ายจัดการของสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ
และในโอกาสนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานแปรรูปยางพาราของสหกรณ์ ฯ และให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาการดำเนินธุรกิจแปรรูปยางพารา เป็นยางคอมปาวด์เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ รองเท้าบูธ แผ่นยางปูพื้น และผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อสุขภาพ โดยมุ่งเน้นความสำคัญของตลาดเป็นหลัก

อ่าน 173 เวลา