logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

3 กันยายน 2562 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและสำรวจความพร้อมของสหกรณ์ในจังหวัดสตูลและตรัง เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางและทิศทางการพัฒนาธุรกิจแปรรูปยางพารา เพื่อรองรับนโยบายการส่งเสริมการใช้ยางพาราเพื่อผลิตอุปกรณ์คมนาคมและถนน

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและสำรวจความพร้อมของสหกรณ์ในจังหวัดสตูลและตรัง เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางและทิศทางการพัฒนาธุรกิจแปรรูปยางพารา เพื่อรองรับนโยบายการส่งเสริมการใช้ยางพาราเพื่อผลิตอุปกรณ์คมนาคมและถนน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงคมนาคม ในการส่งเสริมให้ภาครัฐมีการใช้ยางพาราภายในประเทศ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายไพฑูรย์ ชนะชู สหกรณ์จังหวัดสตูล และผู้แทนจากชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด และนายชาย คงแก้ว สหกรณ์จังหวัดตรัง และผู้แทนจากชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด และในโอกาสนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ซึ่งชุมนุมสหกรณ์ฯ ได้ดำเนินธุรกิจแปรรูปยางคอมปาวด์ เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตแผ่นยางปูพื้น

อ่าน 205 เวลา