สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

3 กันยายน 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น การคัดเลือกสมาชิกสหกรณ์ดีเด่น การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ร่วมส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงดีเด่น ประจำปี 2562

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น การคัดเลือกสมาชิกสหกรณ์ดีเด่น การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ร่วมส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงดีเด่น ประจำปี 2562 โดยมีสหกรณ์ที่ส่งใบสมัครคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง จำนวน 5 สหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ดีเด่น 12 คน สำหรับการให้คะแนนการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง ประจำปี 2562 นั้น พิจารณาจาก 1.การบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ด้านการผลิตและการตลาด 2.ความสามารถในการบริหารจัดการ 3.บทบาทหน้าที่และมีการมีส่วนร่วมของสมาชิกทั้งหมดต่อสหกรณ์ 4.กิจกรรมด้านสังคม สาธารณประโยชน์ สหกรณ์และสมาชิกมีการทำการเกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมสวัสดิการแก่ชุมชน รวมทั้งให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจะดูจากภาพการทำกิจกรรมมาประกอบการพิจารณาคัดเลือกด้วย ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย ที่ปรึกษากรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้แทนจากมูลนิธิโครงการหลวง ผู้แทนสถาบันวิจัยพื้นที่สูง ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง และผู้แทนจากสหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือก ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

อ่าน 188 เวลา