logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

1 เมษายน 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้อำนวยการสำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Web Conference ณ ห้องประชุม 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้อำนวยการสำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Web Conference ณ ห้องประชุม 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อซักซ้อมและทำความเข้าใจกับสหกรณ์จังหวัดและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ เกี่ยวกับการดำเนินการตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบให้เกิดวิฤตทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วนและมีผลกระทบเป็นวงกว้างต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงสมาชิกของสหกรณ์ที่ประกอบอาชีพแตกต่างกันตามประเภทของสหกรณ์ก็ได้รับผลกระทบต่อรายได้และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต อาจทำให้สมาชิกสหกรณ์บางส่วนไม่อาจส่งค่าหุ้นหรือชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ได้ตามปกติ
ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นของสมาชิกสหกรณ์ทุกประเภท จึงได้ออกประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับ โดยมีประเด็นหลัก ๆ ดังนี้ การถือหุ้นของสมาชิก การผ่อนผันการชำระหนี้ การขยายเวลา การพักชำระหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ นอกจากนี้ยังได้ชี้แจงทำความเข้าใจคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีอำนาจในการอนุมัติให้ขยายเวลาชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์แก่สหกรณ์ และขยายเวลาชำระหนี้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้กับกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดที่รับผิดชอบ เพื่อผ่อนปรนการชำระหนี้ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ มีเงินทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ยืมไปประกอบอาชีพและจัดหาสินค้ามาจำหน่ายบริการแก่สมาชิก สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัว สะดวกและรวดเร็ว พร้อมทั้งช่วยดูแลความเดือดร้อนเรื่องหนี้สินให้กับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดในขณะนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติงานสำหรับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดได้ปฏิบัติตามแนวทางที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดและตามระเบียบสหกรณ์ในการให้คำแนะนำกับสหกรณ์ในพื้นที่ได้เข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ลดการสื่อสารที่ผิดพลาด และเป็นการช่วยเหลือพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ได้อย่างแท้จริง
โอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เน้นย้ำให้สหกรณ์จังหวัดทำความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ให้ถูกต้อง และขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคนอีกด้วย

อ่าน 339 เวลา