logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

14 พฤษภาคม 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ โดยใช้กลไกผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ โดยใช้กลไกผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์และข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี จำนวน 80 คน เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสามารถจัดทำรายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อจัดส่งสำเนารายงานการตรวจสอบกิจการต่อสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์และสำนักงานสหกรณ์จังหวัด เพื่อให้การตรวจสอบกิจการสหกรณ์มีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในสหกรณ์ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี

อ่าน 104 เวลา