logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

3 ธันวาคม 2561 นายเสน่ห์ สภาพันธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมชี้แจง บรรยายสรุปแผนงาน โครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปี งปม. พ.ศ. 2562

นายเสน่ห์ สภาพันธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมชี้แจง บรรยายสรุปแผนงาน โครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปี งปม. พ.ศ. 2562 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีผู้ตรวจราชการกรมทุกเขตตรวจราชการ นายอัชฌา สุวรรณณิตย์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร และ
นายนาถ บำรุงพาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีโครงการที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจราชการฯ จำนวน 3 โครงการ คือ 1)โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร 2)โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร และ 3)โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

อ่าน 398 เวลา