logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(10 โหวต)

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนิติกรปฏิบัติการ 

รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) ลำดับที่ 268 - 274 และลำดับที่ 275 - 277
มารายงานตัวเพื่อจัดทำเอกสารในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 226 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์                                                                                                                

ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) ลำดับที่ 73 - 76 และสำรองลำดับที่ 77 - 78 มารายงานตัวเพื่อจัดทำเอกสาร
ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 226 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์       

 เรื่อง  ประเภทไฟล์
1. ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์
 2. แบบข้อมูลบุคคลและปัจจัย เอกสารหมายเลข 1  
 3. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน เอกสารหมายเลข 2  
 4. แบบฟอร์มขอสละสิทธิ์การบรรจุเข้ารับราชการ  
 5. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) 
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561)
 
 6. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) 
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561)
 
 7. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) 
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561)
 
 8. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) 
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561)
 
อ่าน 6578 เวลา