logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(39 โหวต)

สรุปประเด็นสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 icon new    

 

การรับฟังความคิดเห็นอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

                                                                              icon book law

                 ร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 icon new

หัวข้อ
LInk
 (๑) การกำหนดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน แบบประชาพิจารณ์
 (๒) การกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นของกรรมการดำเนินการสหกรณ์และผู้จัดการ แบบประชาพิจารณ์
 (๓) การกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ แบบประชาพิจารณ์
 (๔) การให้กู้และการให้สินเชื่อ แบบประชาพิจารณ์
 (๕) การรับฝากเงิน การก่อหนี้ และการสร้างภาระผูกพัน ซึ่งรวมถึงการกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกัน แบบประชาพิจารณ์
 (๖) การดำรงเงินกองทุน แบบประชาพิจารณ์
 (๗) การบริหารสินทรัพย์และการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง แบบประชาพิจารณ์
 (๘) การฝากเงินหรือการลงทุน แบบประชาพิจารณ์
 (๙) การกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาล แบบประชาพิจารณ์
 (๑๐) การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินสำรอง แบบประชาพิจารณ์
 (๑๑) การจัดทำบัญชี การจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน การสอบบัญชี และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แบบประชาพิจารณ์
 (๑๒) การจัดเก็บและรายงานข้อมูล แบบประชาพิจารณ์
 (๑๓) การกำหนดอัตราเงินปันผล แบบประชาพิจารณ์
อ่าน 16539 เวลา