logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (10 กันยายน 2562) icon new
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (9 กันยายน 2562) icon new
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (9 กันยายน 2562) icon new
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถยนต์โดยสาร (กพส.) (7 กันยายน 2562) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดพิมพ์หนังสือการ์ตูนสำหรับใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน (29 สิงหาคม 2562) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงนิทรรศการกึ่งถาวร ณ อาคารคุ้มเกล้า ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี (22 สิงหาคม 2562) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนงานจ้างดูแลและบำรุงรักษาการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (22 สิงหาคม 2562)

icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรแปรรูปของสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (5 กรกฏาคม 2562)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 "งานจ้างปรับปรุงโปรแกรมระบบบริการภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์ (4 มีนาคม 2562)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 "งานจ้างปรับปรุงโปรแกรมระบบบริการภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ครั้งที่ 3)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ความรู้ระบบสหกรณ์ผ่านหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (25 มกราคม 2562)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ความรู้เรื่องระบบสหกรณ์ผ่านสารคดีโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดทำระบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ครั้งที่ 3) (16 มกราคม 2562) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เผยแพร่การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงโปรแกรมระบบบริการภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ครั้งที่ 2) (10 มกราคม 2562) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศแผนการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดทำระบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (9 มกราคม 2562)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์ (17 ธันวาคม 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างโครงการจัดทำระบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (4 ธันวาคม 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างโครงการบูรณาการทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและสมาชิกกลุ่มเกษตรกรกับฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง Farmer One (4 ธันวาคม 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างปรับปรุงโปรแกรมระบบบริการภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (9 พฤศจิกายน 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง งานจ้างโครงการบูรณาการทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและสมาชิกกลุ่มเกษตรกรกับฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (30 ตุลาคม 2561)(30 ตุลาคม 2561)  
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างโครงการจัดทำระบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (30 ตุลาคม 2561)(30 ตุลาคม 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (18 ตุลาคม 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างดูแลบำรุงรักษาการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรของกรมส่งสเริมสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (12 ตุลาคม 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (8 ตุลาคม 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างดูแลบำรุงรักษาการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (18 สิงหาคม 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบบริหารการจัดการสินค้าของศูนย์กระจายสินค้า (CDC) ประจำปีงบประมาณ 2562 (18 สิงหาคม 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้าง ดูแลรักษาฐานข้อมูลและระบบ SAN Storage ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (19 กันยายน 2561)
 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (18 กันยายน 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบทะเบียนกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ 2562 (18 สิงหาคม 2561) 18 กันยายน 2561)  
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของสหกรร์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2562 (12 กันยายน 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แลอุปกรณ์ (โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (6 กันยายน 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (6 กันยายน 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (4 กันยายน 2561) 
icon 22ประกาศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดูแลรักษาฐานข้อมูล และระบบ SAN Storage ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (3 กัยยายน 2561 ) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างดูแลบำรุงรักษาการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (3 กันยายน 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (21 สิงหาคม 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผน งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (19 สิงหาคม 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผน งานจ้างโครงการผลิตภาพยนตร์สารคดีสั้น พ.ศ 2561 (17 สิงหาคม 2561)  
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผน จ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (8 สิงหาคม 2561)  
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผน การเช่ารถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับรถยนต์ ปี 2562-2566 (24 กรกฎาคม 2561)  
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างโครงการพัฒนาระบบ MIS สำหรับการกำกับตรวจสอบสหกรณ์ทางการเงิน
ประจำปีงบประมาณ 2561 (31 พฤษภาคม 2561)

icon 22ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างโครงการพัฒนาระบบ MIS สำหรับการกำกับตรวจสอบสหกรณ์ทางการเงิน (23 มีนาคม 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างโครงการพัฒนาระบบ MIS สำหรับการตรวจสอบสหกรณ์ทางการเงิน (ครั้งที่ 3)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) (19 มกราคม 2561)    
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้องานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์ ประจำปี 2561
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 มกราคม 2561)    
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานจ้างโครงการพัฒนาระบบ MIS สำหรับการตรวจสอบสหกรณ์ทางการเงินด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) (ครั้งที่ 2) (3 มกราคม 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างโครงการพัฒนาระบบ MIS สำหรับกำกับตรวจสหกรณ์ทางการเงิน (11 ตุลาคม 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปี 2561 (26 กันยายน 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนการเช่าประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (web Conference)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (20 กันยายน 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานจัดซื้อการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2560 (11 กันยายน 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2560 (8 กันยายน 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (21 กันยายน 2560)
icon 22
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างพัฒนาระบบ MIS สำหรับการกำกับตรวจสอบสหกรณ์ทางการเงิน (21 กันยายน 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนสมาชิกฯ  (21 กันยายน 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ (21 กันยายน 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561(18 กันยายน 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานเช่าบริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศฯ (11 กันยายน 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายเชิงรุก ปี 2560 (7 กันยายน 2560)

 

อ่าน 2501 เวลา