logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

 

 
รวมการศึกษา - ผลงานวิจัยกรมส่งเสริมสหกรณ์
 

 2020 09 13 8 19 27


 2020 09 13 8 22 00

 2020 09 13 8 28 25
1.การประเมินผล โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร
ผู้ได้รับจัดสรรที่ดินทำกินภาครัฐ ภายใต้
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์
2.การประเมินผล โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3.ผลการศึกษา แนวทางพัฒนาสหกรณ์และผลกระทบ
จากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีผลต่อสหกรณ์ภาคการเกษตร
โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 2020 09 13 8 25 20

 2020 09 12 13 11 41  2020 09 13 11 37 39
4.การประเมิน โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร
(แก้มลิง) ภายใต้
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2561
 5. รายงาน ของ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่อง แนวทางการปฏิรูปข้าวอย่างเป็นระบบ 
 6.รายงานผลการศึกษา โครงการศึกษาการดำเนินธุรกิจ
การขายของสหกรณ์การเกษตร ปี 2548 
(รวมเล่มสมบูรณ์) กรมส่งเสริมสหกรณ์

2020 09 15 14 12 36


Untitled 

 
2020 09 13 11 23 20

7.การตรวจสอบคุณภาพข้าว โครงการพัฒนาครัสเตอร์
กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องให้
8.การประเมินผล โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรผู้ได้รับจัดสรรที่ดินทำกินภาครัฐ  9.รายงานผลการศึกษาการรวมกลุ่มคลัสเตอร์สหกรณ์
ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ ปี 2553 (รวมเล่มสมบูรณ์)
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 2020 09 15 14 25 48

 Rice Cluster Development Project 2554  2020 09 15 14 41 59
10.สรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster)
กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ กรมส่งเสริมสหกรณ์
11.บทสรุปผู้บริหารโครงการพัฒนาคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิ 
ทุ่งกุลาร้องไห้ ระยะที่ 2 ปี 2554
 12.คู่มือการจัดทำมาตรฐานระบบ GMP สำหรับโรงสีข้าว
 CPD GMP 2552
 2020 09 12 12 52 15
 

13.บทสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพโรงสีข้าวของสหกรณ์
เข้าสู่มารตฐาน GMP 
(ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์การตลาด ปี 2552)
 14.หลักาารปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
(การเพิ่มปสิทธิภาพและการป้องกันมลพิษ)
อุตสาหกรรฒรายสาขาโรงสีข้าว มิ.ย.2549
 

 

 

 

 

 

อ่าน 344 เวลา