logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อรับการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
ในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ข้อมูลพื้นฐาน

       1.1 โครงสร้างแสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
       1)แผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
       2)กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 

      1.2 ข้อมูลผู้บริหารแสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วยชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน

      1.3 อำนาจหน้าที่ ข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

     1.4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานแสดงแผนการดำเนินการภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น
ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น และเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563     
      1) แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2563 – 2565)
      2) แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
      3) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ บุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2560 - 2564

     1.5 ข้อมูลการติดต่อแสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ 
     
1) ที่อยู่หน่วยงาน 
     2) หมายเลขโทรศัพท์ 
     3) หมายเลขโทรสาร
     4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
     5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน

    1.6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
    
1) กฎหมายสหกรณ์
    2) กฎหมายเกี่ยวกลุ่มเกษตรกร     
    3) กฎหมายจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
        - พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
    4) พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560
    5) ระเบียบและข้อปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    6) กฎ ระเบียบ คำสั่ง กระทรวงเกษตรฯ
    7) คู่มือแนวทางการปฏิบัติ (Download)
    8) มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
    9) ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2563
   10) กฏหมายระเบียบ การเงิน การคลัง

    1.7 ข่าวประชาสัมพันธ์ แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานและเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 
   
1) เว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์
    2) Facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์  

    1.8 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad, กล่องข้อความ ถาม - ตอบ เป็นต้น และสามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
   
1) กระดานถาม-ตอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์

    1.9 Social  Network แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น และสามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
   
1) Line@ กรมส่งเสริมสหกรณ์
   2) Facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์

2. การบริหารงาน
   2.1 แผนดำเนินงานประจำปี แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น และเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
   1) แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการค้นหาแผนปฏิบัติงานฯ สามารถแจ้งขอ username และpassword ได้ที่กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณกองแผนงาน 
   2) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 
   3) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

  2.2คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   
1) คู่มือการปฏิบัติงานแต่ละหน่วยงาน (Work Manual)
   2) ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์
   3) คู่มือแนวทางการวิเคราะห์คำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ แผนธุรกิจระยะสั้น/ระยะยาว
   4) การใช้อำนาจตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   5) ซักซ้อมแนวทางการใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์สั่งการให้แก้ไขข้อบกพร่อง
   6) ซักซ้อมแนวทางการจัดการข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการสอบบัญชี
   7) ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ ประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ
   8) คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์
   9) คู่มือการจัดการความรู้ (KM)
  10) คู่มือการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
  11) แบบพิมพ์สำหรับกองทุนพัฒนาสหกรณ์
  12) ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์
  13) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด
  14) คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการจัดทำ พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ด้านการสหกรณ์
  15) คู่มือการปฏิบัติงาน การบริหารโครงการฝึกอบรม
  16) คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน
  17) คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการตรวจสอบภายใน
  18) คู่มืองานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ของกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

  2.3 การให้บริการ
  2.3.1 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
1) 
การให้บริการคู่มือประชาชน
  2) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ขอกู้/ขอเบิกเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
  3) จัดให้มีห้องสมุด online สำหรับให้บริการ ในการสืบค้นองค์ความรู้ด้านการสหกรณ์

  2.3.2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
1) 
สารสนเทศสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ
  2) ทำเนียบสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

  2.3.3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
1) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการ
  2) ความพึงใจของสหกรณ์ที่มีต่อการให้บริการของกองทุนพัฒนาสหกรณ์

  2.3.4 E-Service 
 
1) จองชื่อสหกรณ์ออนไลน์
  2) เอกสารแบบคำขอกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถดาวน์โหลดได้
  3) ตารางคำนวณการวิเคราะห์ MCR
  4) ตารางคำนวณการวิเคราะห์ IRR (ผลตอบแทนจากการลงทุน)
  5) รายงานข้อมูลอุปกรณ์การตลาด
  6) ทำเนียบสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

3. การบริหารเงินงบประมาณ
   3.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
        3.1.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
        3.1.2 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 
        3.1.3 
ายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
   3.2 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
        3.2.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
        3.2.2 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
             1) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2563
             2) ผลการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
       3.2.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุุรายเดือนรายเดือน
       3.2.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       4.1 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       4.1.1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          1) แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564
          2) แผนงาน/โครงการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2563      
       4.1.2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
         1) 
ผลการดำเนินปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2562
         2) เส้นทางก้าวหน้าในสายงาน (Career Path) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
         3) ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ
         4) วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ วิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ และพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ
      4.1.3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
         1) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา
         2) หลักเกณฑ์วิธีการและขั้นตอนการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการสำหรับพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้
         3) คู่มือการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
         4) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
     4.1.4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
         1) ผลการดำเนินปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)

5. การส่งเสริมความโปร่งใส
     5.1 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

     5.1.1 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
        1) การพัฒนามาตรฐานกระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริง
        2) การดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงและการดำเนินการทางวินัย
        3) ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ แสดงแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ประกอบด้วยขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
    5.1.2 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
        1) ระบบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางออนไลน์ ซึ่งเชื่อมโยงกับเว็บไซต์หลักของกรม ทำให้ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
        2) แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่าน Line @coopthai
        3) แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่าน Facebook – กรมส่งเสริมสหกรณ์ – cpd
        4) แสดงช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ในช่องทางต่าง ๆ
    5.1.3 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
       1) ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
       2) รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 (จำแนกเป็นรายเดือน)
    5.2 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
       5.2.1 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
       1) แจ้งข้อเสนอแนะ ผ่าน Line @coopthai
       2) แจ้งข้อเสนอแนะ ผ่าน Facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

    5.2.2 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
       1) การรับฟังความคิดเห็นอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
       2) ร่างข้อบังคับสหกรณ์ทุกประเภท
       3) ร่างระเบียบสหกรณ์
       4) การประชุมคัดเลือกผู้แทนของสหกรณ์และผู้แทนของกลุ่มเกษตรกรเป็นกรรมการบริหาร กพส. 
       5) Facebook นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน เปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้

6 . การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 
 6.1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
       6.1.1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
       1) หนังสือแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์
       6.1.2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
       1) อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการอบรมทางไกล (Conference) เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
       2) โครงการอบรมทางไกล (Conference) เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ
   6.2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
       6.2.1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
       1) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
       2) คู่มือบริหารความเสี่ยง
       6.2.2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
       1) คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนพัฒนาสหกรณ์
       2) โครงการอบรมทางไกล (Conference) เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” โดยเป็นการให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
       3) คู่มือการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
       4) ข่าวกิจกรรม/สำรวจความคิดเห็นการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัด  
       5) แบบสำรวจความคิดเห็นการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีบัญชี 2563
  6.3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       6.3.1การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       1) กรมส่งเสริมสหกรณ์มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์มาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ปี 2554 ได้ประกาศค่านิยมองค์กร “ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์
       2) มีการเผยแพร่ค่านิยมองค์กรผ่านหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้บุคลากรในกรมทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
       3) มีการพัฒนาตนเองของบุคลากรกรมฯ ในการปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต อุทิศตนให้กับงานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
นักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่นของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
         3.1) ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
         3.2) นักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ปี 2560 - 2562
         3.3) พนักงานราชการดีเด่น
       4) พิธีมอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562
       5) คำขวัญการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์   
  6.4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
      6.4.1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
      1) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
      2) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
      6.4.2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
      1) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)
      6.4.3 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
      1) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 

7. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
 7.1 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
    7.1.1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    1) แผนปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนงานอย่างเป็นระบบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
   7.1.2 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    1) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนงานอย่างเป็นระบบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
          

      

       

 


 

 


 


 

 

 

 


   
   
 
  

 

อ่าน 489 เวลา